Habitate

Habitatele naturale de interes comunitar:

4070 - Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium,

 

Pinus mugo


Pinus mugo

 

    Rhododendron myrtifolium


Rhododendron myrtifolium

 

6230 - Pajişti montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase,

7240 - Formaţiuni pioniere alpine de Caricion bicolorisatrofuscae,

9180 - Păduri de Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene;

91D0 - Turbării cu vegetaţie forestieră,

9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea),

91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion),

 Symphyto-Fagion

 

3220 Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane,

6520 Fâneţe montane,

4080 Tufărişuri cu specii sub-arctice de salix,

6150 Pajişti boreale şi alpine pe substrat silicios,

6170 Pajişti calcifile alpine şi subalpine,

6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan şi alpin,

8110 Grohotişuri silicioase din etajul montan până în cel alpin (Androsacetalia alpinae şi Galeopsietalia ladani),

3230 Vegetaţie lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane,

4060 Tufărişuri alpine şi boreale,

9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum,

8220 Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci silicioase,

9420 Păduri de Larix decidua şi/sau Pinus cembra din regiunea montană