Sit ROSCI0188 Parâng

 

 

 Suprafaţa (ha)  30.434 ha

Recunoaştere conform legislaţiei comunitare/naţionale (cu menţionarea actului normativ prin care s-a instituit regimul de protecţie):

Sit Natura 2000: ROSCI0188 PARÂNG (situl este un SCI, având codul ROSCI0188), în conformitate cu Ordinul Ministrului  Mediului si Dezvoltarii Durabile nr.1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania;

Arie protejată de interes naţional:

În interiorul acestei propuneri de sit Natura 2000 sunt cuprinse mai multe arii naturale protejate, declarate iniţial prin Legea 5/2000, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IIIa-zone protejate: rezervaţia naturală Căldarea Gâlcescu, Iezerul Latoriţa, rezervaţia Miru-Bora din judeţul Vâlcea ş iCheile Jieţului (rezervaţie naturală) şi Piatra Crinului (monument al naturii) din judeţul Hunedoara;

            Alt statut  de protecţie conform legislaţiei naţionale/internaţionale în vigoare.

Datele cuprinse cu privire la Specii protejate şi suprafaţa totală a sitului ROSCI0188 PARÂNG au fost cuprinse în baza Formularului Standard Natura 2000 cu modificările din luna ianuarie 2011.

         Aspecte privind proprietatea asupra ariei/zonei proiectului şi modul principal de utilizare a terenurilor din cadrul acesteia:

Situl de Importanţă Comunitară ROSCI0188 PARÂNG este cuprins pe raza teritorială a judeţelor Gorj, Hunedoara şi Vâlcea. Situaţia suprafeţelor unităţilor administrativ teritoriale cuprinse în sit, în procente, este următoarea: Județul Gorj: Baia de Fier (<1%), Bumbești-Jiu (5%), Crasna (13%), Muşeteşti (<1%), Novaci (29%), Județul Hunedoara: Petrila (18%), Petroșani (26%), Județul Vâlcea: Malaia (11%), Voineasa (14%), conform Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 modificat prin Ordinul Ministerului mediului şi pădurilor nr. 2.387 din 29 septembrie 2011.

Suprafaţa sitului este de 30.434 ha, în cadrul lui identificându-se mai multe rezervaţii naturale şi monumente ale naturii declarate la nivel naţional prin Legea nr.5/2000: Căldarea Gâlcescu, cu o suprafaţă de 200 ha, Iezerul Latoriţa, cu o suprafaţă de 10 ha, rezervaţia Miru - Bora, cu o suprafaţă de 25 ha, Cheile Jieţului, declarată ca rezervaţie naturală pe o suprafaţă de 10 ha, reprezentând 1% din suprafaţa totală a sitului, respectiv Piatra Crinului, declarată ca monument al naturii, având o suprafaţă de 0,5 ha şi reprezentând 0,01% din suprafaţa totală a sitului. Primele 3 arii naturale protejate se găsesc pe teritoriul judeţului Vâlcea, iar celelalte 2 se regăsesc pe teritoriul judeţului Hunedoara.

În interiorul sitului ROSCI0188 PARÂNG a fost semnalată prezenţa a şapte clase de habitate naturale: aproximativ 41% din suprafaţa sitului este acoperită de păduri de conifere (cod N17), 27% din suprafaţa sitului este acoperită  de pajişti naturale  şi stepe (cod N09), în timp ce 12% sunt păduri de foioase (cod N16), 8% din suprafaţa sitului este acoperită de tufişuri şi tufărişuri (cod N08), 5% sunt păduri de amestec (cod N19), 4% sunt stâncării şi zone sărace în vegetaţie (N22), iar 3% sunt reprezentare de habitate de păduri/paduri în tranziţie (cod N26).

 

Regimul de proprietate la nivelul fiecărui judeţ este următorul:

 

Hunedoara: 80% proprietate de stat, 20% proprietate privată,

 

Vâlcea: 30% proprietate de stat, 70% proprietate privată,

 

Gorj: 60% proprietate de stat, 40% proprietate privată.