Mediul Biotic

Vegetaţia prezintă în munţii Parâng o etajare în funcţie de zonele climatice.

Zona pădurilor de foioase (500-1400 m altitudine, pe versanţii sudici şi 500-1200 m altitudine pe versanţii nordici)are în componenţa sa predominant stejarul (Quercus robur) şi carpenul (Carpinus betulus), în partea inferioară a etajului,

şi fagul (Fagus silvatica), frasinul de munte (Fraxinus ornus) şi mesteacănul (Betula verrucosa) etc. In fânaţe, alături de păiuş (Agrostis tennuis) apar gladiolele sălbatice (Gladiolus imbricatus) sau planta insectivoră roua cerului (Drosera rotundifolia), iubitoare de locuri umede. In locurile umbroase se întind tufe de ferigi (Dryopteris filixmas) şi feriguţe (Polypodium vulgare).

 Zona molidului, restransă pe versanţii sudici (1200-1800 m altitudine) şi mult mai extinsă pe cei nordici (1000-1750 m altitudine), este dominată de molid (Picea abies). In văile mai adăpostite este răspândit şi bradul (Abies alba). In valea Latoriţei este ocrotit un frumos pachet de larice (Larix decidua). Pajistile din zona molidului sunt acoperite mai ales cu ţepoşica (Nardus strica) şi păiuş roşu (Festuca rubra). In apropierea cabanei Rânca pot fi întâlnite suprafeţe de ierburi între care se află păştiţa (Anemone ranunculoides), floarea paştelui (Anemone nemorosa), pulmonariţa (Pulmonaria officinalis), etc. In luminişuri şi poieniţe întâlnim muşchiul de turbă (Sphagnum acutifolium), feriga, crinul de pădure (Lilium margaton), afinul (Vaccinium myrtillus) etc.

Zona golului de munte (1750-2159 m altitudine) este ocupată de pajişti subalpine şi alpine, iar deseori, mai ales pe flancurile nordice, de grohotişuri şi stâncării. In această zonă predomină plantele erbacee: ţepoşica, păruşca (Festuca supina), iarba mieilor (Agrostis rupestris). Frumuseţea locurilor este sporită de tufărişurile viguroase de jneapăn (Pinus mugho), smârdar (Rhododendron kotschyi), afin, merişor (Vaccinium uliginosum) etc.

Jnepenişuri întinse, adevărate baraje vegetale între păduri şi golurile alpine, se aştern pe treptele mijlocii ale căldărilor Mija, Slivei, Roşiile, pe muntele Ciobanul sau pe Coasta lui Rus Mică, în Zănoaga Verde, în căldarea Cîlcescu etc. Aici, jneapănul a fost mai puţin distrus, dar nu acelasi lucru se poate spune despre şi despre coastele muntelui Muntinului şi ale muntelui Iezerul Latoriţei, unde distrugerea jnepenişului a adus locurile într-o stare deplorabilă.

Pe înălţimile Iezerului, Mohorului, Pietrei Tăiate îşi etalează florile plantele pitice: ochiul găinii (Primula minima), ventriceaua (Chrysanthemum alpinum) etc. In afara bogăţiei de smîrdar şi jnepeniş care îmbracă stâncăriile şi ocrotesc pajiştile din preajma locurilor Cîlcescu, Păsări, Setea Mare, aici mai cresc vuietoarea (Empetrum nigrum), angelica (Angelica urchangelica), iar pe calcarele din muntele Găuri apare şi floarea de colţ (Leonthopodium alpinum).

În acest sit se află unica staţiune sigură din ţară în care apare specia balcano-dacică Potentilla haynaldiana, alături de alte specii saxicole de origine daco-balcanică, cu care conturează cenoze saxicole de o deosebită importanţă pentru această zonă deoarece ele se întâlnesc numai în unele masive muntoase din Balcani.

Habitatele comunitare prioritare prezente sunt: 4070* - Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium, 6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase, 7240* - Formaţiuni pioniere alpine din Caricion bicolorisatrofuscae, 9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91D0* - Turbării cu vegetaţie forestieră. Specii de mamifere de interes comunitar prezente sunt: 1352* - Canis lupus (Lup), 1354* - Ursus arctos (Urs brun), iar dintre speciile de nevertebrate este de menţionat 4024* - Pseudogaurotina excellens (Croitor).

Speciile de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE, prezente în sit sunt: Canis lupus, Ursus arctos, Lynx lynx. În cadrul speciilor de amfibieni şi reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE menţionăm Bombina variegate. În ceea ce priveşte speciile de peşti enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE, prezente în acest sit menţionăm Cottus gobio. Speciile de nevertebrate enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE sunt Pholidoptera transsylvanica, Pseudogaurotina excellens, iar în ceea ce priveşte speciile de plante enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE menţionăm Tozzia carpathica si Buxbaumia viridis